Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a MedCannabis Magyarország Kft. székhely: 1065 Budapest Nagymező utca 45.1.2.; cégjegyzékszám: 01-09-350265, adószám: 27115712-2-42), mint Eladó által üzemeltetett http://cannabisfood.hu webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben a jelen ÁSZF minden pontját kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen ÁSZF hatálya a http://cannabisfood.hu/ webáruházon történő webshop használatára terjed ki.

MedCannabis Magyarország Kft.

1065 Budapest Nagymező utca 45.1.2.

(A székhelyen ügyfélfogadás nincs!)

E-mail cím: info@cannabisfood.hu

Bankszámlaszám:

OTP Bank 11703006-25970120-00000000

Telefonszám:

+36 70 679 0418,

Hétfőtől – Vasárnapig 8-20 óráig

Munkatársaink minden nap 12 órán át a rendelkezésükre állnak!

Általános rendelkezések

1.1  A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

1.2  A jelen ÁSZF érvényes Eladó és Vevő közötti, a Webáruházban történő rendelésre és vásárlásra, azok nem alkalmazhatóak a korábban megkötött szerződésekre és visszavonásig érvényesek. Ettől eltérő feltételeket csak felek közös akaratával, írásban lehet kikötni. Vevő a Webáruházban történő vásárlással és rendeléssel az ÁSZF-ben rögzített feltételeket feltétel nélkül elfogadja. Vevő tudomásul veszi, hogy a befejezett és kifizetett megrendelés következményeként a megrendelt termékre közötte és az Eladó között adásvételi és szállítási szerződés jön létre. A szerződés a megrendelés kifizetésével jön létre, és hatálya az Eladó általi szerződésszerű teljesítésig tart.

1.3.  Vonatkozó jogszabályok:

 • a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény),
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008.évi XLVII. törvény,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény (a továbbiakban: infotv.)
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet.
 1. Webshopban történő vásárlásra vonatkozó rendelkezések

2.1  A Webshopban történő vásárlás történhet a Vevő regisztrációjával, illetve a regisztrált e-mail címmel és jelszóval történő bejelentkezéssel.

2.2.  Vevő a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF feltételeit megismerte és elfogadja.

2.3. Vevő a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Eladó kizárja felelősségét, amennyiben Vevő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

2.4.  Eladót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.5.  Eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem az Eladónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

2.6. A Webshopban az áruért fizetendő bruttó ár az áru alatt van feltüntetve, amely tartalmazza az általános forgalmi adót, de nem tartalmazza a szállítás díját. Az áru(k)  kiszállításával összefüggésben felmerülő  díjak a Vevőt terhelő további költségként merülnek fel. Vállalkozás nyomatékosan felhívja a Vevő figyelmét, hogy a szerződéskötés fizetési kötelezettséget von maga után, ennek elmulasztása esetén a szerződés semmis lehet, melyre csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni.

2.7. A szerződéskötés előtt a vállalkozás tájékoztatja a Vevőt a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdés a)-e)-f)-p)-r) pontjaira vonatkozóan. A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 18. §-a  alapján a távollévők között kötött szerződés megkötését követően – észszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor – a vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a 11. § (1) bekezdésében meghatározott tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta és ha a fogyasztó a 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett, az erre vonatkozó visszaigazolást.

2.8.  A honlapon szereplő információk, paraméterek, képek, árak és készlet információk tájékoztató jellegűek, Eladó az esetleges hibákért felelősséget nem vállal, az árváltoztatás jogát fenntartja. A webshopban a termékek nevére vagy képére kattintva a konkrét termék részletes adatlapja látható, annak lényeges tulajdonságaival.

2.9.  Az esetleges akciókról, kedvezményekről, ezek feltételeiről az Eladó a honlapon nyújt tájékoztatást.

2.10.  Amennyiben Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében Vevő elállhat vásárlási szándékától.

2.11. A termék fotójára kattintva megnyílik az adott cikk részletes adatlapja. Vevő a megrendelni kívánt termékeket a „kosárba rakom” ikonra kattintással helyezi a virtuális bevásárlókosárba (továbbiakban: Kosár).

2.12. A Kosár aktuális tartalma megtekinthető a jobb felső sarokban található ikonra kattintással, ez  a vásárlás lezárásáig ellenőrizhető, módosítható.

2.13. A Vevőnek lehetősége van, a megrendelt áruk ellenértékének banki átutalással történő kifizetésére, az alábbi számlaszámon: OTP Bank 11703006-25970120-00000000

A fizetés gombra kattintás után emailben küldjük az utaláshoz szükséges banki adatokat. Az átutalást kérjük 48 órán belül indítani, a határidő túllépése esetén a rendelés automatikusan törlődik.

2.14. A fizetés megtörténtéről Vevő emailben értesítést kap és megkezdődik a megrendelés összeállítása, csomagolása, postázása.

2.15.  Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a megrendelés teljesítésétől elálljon, ha a megrendelt termék elfogyott, vagy egyéb körülmények miatt a teljesítést nem tudja vállalni. Ebben az esetben haladéktalanul értesíti Vevőt, a teljesített fizetéseket haladéktalanul visszatéríti Vevőnek. Eladó a teljesítéstől való elállás miatt kártérítésre nem kötelezhető. Amennyiben nem minden termék áll rendelkezésre, Eladó felajánlja a résszállítást a rendelkezésre álló termékekre.

2.16. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza. Vevő köteles a csomagot kézbesítéskor megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, reklamációt Eladó nem fogad el.

2.17.  Vevő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Eladó kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vevő rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

2.18. A csomagokat az Eladóval szerződéses viszonyban álló futárszolgálat szállítja házhoz. A megrendelések kézbesítési ideje a futárszolgálat kapacitásai szerint alakulhat, de Eladó törekszik arra, hogy az 1-3 munkanapnál több ne legyen.

2.19. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről  szóló, 2001. évi CVIII. tv. 5. § (1) bekezdése alapján a szolgáltató köteles az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeket oly módon hozzáférhetővé tenni, amely lehetővé teszi az igénybe vevő számára, hogy tárolja és előhívja azokat. A szolgáltató az igénybe vevő megrendelésének elküldését megelőzően köteles egyértelműen tájékoztatni az igénybe vevőt azokról a technikai lépésekről, amelyeket a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez meg kell tenni arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e, a szolgáltató iktatja-e a szerződést, illetve, hogy az iktatott szerződés utóbb hozzáférhető lesz-e, az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközökről, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, arról a – szolgáltatási tevékenységére vonatkozó – magatartási kódexről, amelynek az adott szolgáltatás tekintetében aláveti magát, amennyiben van ilyen; továbbá arról, hogy ez a magatartási kódex elektronikus úton hol hozzáférhető.

A szolgáltató köteles megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel biztosítani, hogy az igénybe vevő az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását megrendelésének elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni. Ilyen lehetőség hiányában az igénybe vevő megrendelése nem minősül szerződéses nyilatkozatnak. A szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

 1. Elállás joga

3.1. A hatályos jogszabályok értelmében Vevő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Kérjük, hogy vegyék tudomásul, hogy ezüstszálas maszkjaink és egyéb maszkjaink higiéniai eszközök, ezáltal a 14 napos visszavásárlási lehetőség nem él, webshop vásárlás esetén sem!

3.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vevő, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

3.3.  Vevő a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

3.4.  Az elállási jog gyakorlása esetén Vevőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

3.5.  Eladó a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget Vevő részére, beleértve a szállítási díjat is.

3.6.  A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk.

3.7.  Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

3.8.   A 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 23.§ (4) bekezdése alapján -elállás esetén- a vállalkozást mindaddig megilleti a visszatartás joga, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

3.9.  Amennyiben Vevő élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Eladó elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Az elállási jog gyakorlásáról a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete is használható.

3.10. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Vevőket illeti meg. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

3.11. A 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 11.§ (1) bekezdés l) pontja alapján vállalkozás tájékoztatja a fogyasztót, hogy a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29.§ (1) bekezdés e) pontja alapján az ezüstszálas maszk és egyéb maszkok esetében- a higiéniai jellegük miatt- a fogyasztó nem élhet az indokolás nélkül gyakorolható elállási jogával. Elállás esetén a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A fogyasztó jogszerű elállás esetén csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

 1. Hibás teljesítés

Ptk. 6:157. § [Hibás teljesítés]  

(1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

6:158. § [Hibás teljesítési vélelem]  

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

 1. Kellékszavatosság

Ptk.  6:159. § [Kellékszavatossági jogok]  

(1) Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

(2) Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint

 1. a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
 2. b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

(3) Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

(4) A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

6:160. § [Áttérés más kellékszavatossági jogra]  

A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

6:161. § [Eltérés a jogosult által megjelölt kellékszavatossági jogtól]  

A bíróság a jogosult kérelméhez nincs kötve, de nem kötelezhet olyan kellékszavatossági jog teljesítésére, amely ellen mindegyik fél tiltakozik.

6:162. § [A hiba közlése]  

(1) A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni.

(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

(3) A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

6:163. § [A kellékszavatossági igény elévülése]  

(1) A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

(2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

(3) Ha a szerződés alapján szolgáltatott dolog ingatlan, a kellékszavatossági igény a teljesítés időpontjától számított öt év alatt évül el.

(4) Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

(5) A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

6:164. § [A szavatossági jogok érvényesítése kifogásként]  

A jogosult kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

6:165. § [Az érvényesített szavatossági igény terjedelme]  

(1) A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte.

(2) Ha a jogosult a szavatossági igényét a dolognak – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

6:166. § [Költségviselés]  

(1) A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik.

(2) Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

6:167. § [A kötelezett gazdagodási igénye]

(1) Ha a dolog kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez a jogosult számára számottevő értéknövekedést eredményez, a kötelezett a gazdagodás megtérítésére tarthat igényt. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben e rendelkezést nem lehet alkalmazni.

(2) Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

 1. Termékszavatosság

Ptk. 6:168. § [Termékszavatossági igény]  

(1) Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (ezen alcím alkalmazásában: termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

(2) Ezen alcím alkalmazásában gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

(3) A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

 1. a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 2. b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 3. c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

(4) Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

6:169. § [Közlési és igényérvényesítési határidők]  

(1) A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

(2) A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

6:170. § [Termékszavatosság tulajdonosváltozás esetén]  

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás

A vállalkozás a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 11.§ (1) bekezdés n) pontja alapján a jótállás fennállásáról és feltételeiről az alábbiak szerint ad tájékoztatást.

A kötelező jótállást (csak fogyasztók esetében) az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló, 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szabályozza. A kötelező jótállás csak a Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkekre vonatkozik, általában legalább 10.000.- forintos érték felett. A fogyasztó a kötelező jótállásból eredő jogait a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének alkalmazásával is gyakorolhatja.

A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni.

A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. A jótállásból eredő jogok – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Kijavítás iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját, valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását, a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját,

Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.

 1. Szavatossági igény esetén történő eljárás, panaszkezelés

7.1. Eladó nem tartozik szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

7.2. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek Eladót terhelik.

7.3. Eladó a nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényekről jegyzőkönyvet köteles felvenni. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon Vevő rendelkezésére kell bocsátani. Eladó a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

7.4. Ha Eladó a Vevő szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Vevőt, mint fogyasztót.

7.5. Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

7.6. Vevő jogosult egyéb panaszait is közölni Eladóval az Eladó fent rögzített elérhetőségein.

7.7. Eladó a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát megküldi Vevőnek.

7.8. A 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 11.§ (1) bekezdés o) pontja alapján vállalkozás tájékoztatja a fogyasztót, hogy a vállalkozásnál rendelkezésre áll a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, a jogszerű eljárásra a vállalkozás kiemelt figyelmet fordít.

7.9. Az írásbeli panaszt Eladó 30 napon belül írásban megválaszolja, a panaszt elutasító álláspontját megindokolja. Vevő a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

7.10. A vállalkozás székhelye szerinti Békéltető Testület a Budapesti Békéltető Testület (székhelye:1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu)

A Békéltető Testület eljárásáról, elérhetőségeiről az alábbi linken talál további tájékoztatást:

https://www.bekeltetes.hu/

Vevő panaszával fordulhat továbbá a Pest Megyei Kormányhivatalhoz is.

Az eljárásáról, elérhetőségeiről az alábbi linken talál tájékoztatást: https://fogyasztovedelem.kormany.hu

Menü