Adatvédelem

Adatvédelem

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT WEBPORTÁLHOZ

 1. A Szabályzat célja, hatálya, az adatkezelő meghatározása

1.1 A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a MedCannabis Magyarország Kft.(székhely: 1065 Budapest, Nagymező utca 45.1.2. Cg.01-09-350265, adószám:27115712-2-42) által üzemeltetett http://cannabisfood.hu URL alatt található weboldalakkal kapcsolatban alkalmazott adatkezelési elveket és adatvédelmi intézkedéseket a hatályos jogszabályokkal összhangban. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: „GDPR”) által előírt, személyes adatok kezelésére és védelmére vonatkozó tájékoztatásnak tömörnek, átláthatónak, érthetőnek és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

1.2 Jelen Szabályzat tartalmazza az ezen weboldal keretén belül végzett hírlevél és egyéb szolgáltatások vonatkozásában a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

1.3 A weboldal keretén belül nyújtott szolgáltatások igénybevételével a felhasználók elfogadják a jelen Szabályzat feltételeit.

1.4 Jelen Szabályzat elfogadásának napján lép hatályba és határozatlan ideig tart. Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a felhasználókra, a weboldal üzemeltetőjére, valamint azokra, akiket a jelen Szabályzat feljogosít az adatkezelésre.

1.5  Jelen Szabályzat értelmében Adatkezelőnek minősül a MedCannabis Magyarország Kft.

 1. Fogalom meghatározások, alapvető rendelkezések

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint a GDPR rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

A jelen szabályzatban foglaltakat az Infotv-nyel és a GDPR-ral összhangban kell értelmezni, amennyiben valamely rendelkezés az Infotv.-nyel, illetve a GDPR-ral ellentétes, úgy azt figyelmen kívül kell hagyni.

 1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. Érintettek azok a személyek, akik a weboldalon regisztrálják magukat a jelen Szabályzatban rögzített célok érdekében.
 2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. Különleges adat:
 4. a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
 5. b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 6. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez (jelen esetben az Érintett önkéntesen regisztrálhat, így az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulását a regisztrációval teszi meg);
 7. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
 8. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 9. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 10. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

III. A kezelt személyes adatok köre

3.1 Érintett kifejezett hozzájárulása alapján, a weboldalon történő regisztrációval, a szolgáltatások igénybevételével (opcionálisan a hírlevélre, marketing célú tájékoztatásra  történő feliratkozással) az Adatkezelő minimálisan az alábbi kötelezően megadandó adatokat kezeli: név, email cím, a megrendelő céges adatai (cégnév, adószám, központi telefon, kapcsolattartó neve, telefonszáma, számlázási információk).


 1. 1 Az Adatkezelésre az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló regisztrációja (opcionálisan a hírlevélre, marketing célú tájékoztatásra történő feliratkozása) alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy Adatkezelő a III. pontban meghatározott személyes adatait a jelen Szabályzatban meghatározott célok érdekében kezelhesse. Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bekezdés b) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatkezeléshez történő kifejezett és önkéntes hozzájárulás akként történik, hogy Érintett kipipálja a weboldalon elhelyezett jelölőnégyzetet, amellyel kifejezetten elfogadja a felhasználási feltételeket.Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja

4.2 Adatkezelő a megadott személyes adatokat kizárólag a jelen Szabályzatban, az Érintett hozzájáruló nyilatkozatában, valamint a jogszabályokban meghatározott célokra használhatja fel. Adatkezelő az általa kezelt adatokat kizárólag az Érintett hozzájárulásával továbbíthatja. A rendelkezés alól kivételt jelent, ha a személyes adatok továbbítására Adatkezelő jogszabály vagy hatósági határozat alapján köteles, illetve, ha ahhoz az Érintett előzetesen kifejezetten hozzájárult.

4.3 Adatkezelő az érintett által közölt személyes adatok helyességét nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó Érintett felel. Érintett kijelenti, hogy az általa megadott személyes adatok nem tartalmaznak semmilyen félrevezető információt, valamint azt, hogy Érintett saját nevében regisztrál. Érintett tudomásul veszi, hogy felelősséggel tartozik minden olyan kárért, melyet harmadik személyek a felhasználó által megadott személyes adatok valótlansága, pontatlansága vagy hiányossága miatt szenvednek el. Érintett tudomásul veszi továbbá, hogy az Adatkezelő nem vállalja a felelősséget azon esetleges károkért, amelyek a személyes adatok valótlanságából, pontatlanságából vagy hiányosságából kifolyólag keletkeztek.

4.4 Az adatkezelés célja, hogy

– az Érintett igénybe vehesse a MedCannabis Magyarország Kft. szolgáltatásait, termékeit

– az Érintett részére a MedCannabis Magyarország Kft. hírlevelet küldhessen,

– az Érintett részére a MedCannabis Magyarország Kft. marketing célú ajánlatokat, nyereményekkel, játékokkal, termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatást küldhessen.

 1. Az adatkezelés elvei

5.1 Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Érintett tudomásul veszi, hogy személyes adata hozzájárulása nélkül is kezelhető, amennyiben az szükséges az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

5.2 Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas (adattakarékosság elve). A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

5.3 Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 1. Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

6.1 Adatkezelő az Érintett hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel a személyes adatokat.

6.2 Adatkezelő a személyes adatokat az Infotv. és a GDPR rendelkezéseinek és a jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat a jelen Szabályzatban meghatározott személyeken kívül harmadik félnek át nem adja.

6.3 Adatkezelő jogszabályban meghatározott esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, egyéb jogi eljárás során harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az Érintett személyes adatait, amelyek kiadására jogszabály, illetve bírósági, hatósági határozat alapján köteles.

6.4 Érintetett tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező Adatkezelésről – továbbítással vagy összekapcsolással történő adat felvételről.

6.5 Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

6.6 Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja.

6.7 Adatkezelő gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Adatkezelő kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

6.8 Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az Infotv. a GDPR és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa Érintett magánszférájának védelmét. Adatkezelő ésszerű időközönként felméri az adatkezeléssel járó kockázatokat, a kockázatok csökkentését célzó intézkedéseket, titkosítást alkalmaz. Amennyiben Adatkezelő akként ítéli meg, hogy az adatkezelés magas kockázattal jár, úgy adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatására köteles, illetve konzultál a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal.

6.9 Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

6.10 Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Adatkezelő az e pont szerinti nyilvántartásban vezetett adatok megőrzéséről 5 évig köteles gondoskodni.

6.11 Adatkezelő köteles a tudomására jutott adatvédelmi incidenst a tudomásra jutástól számított 72 órán belül bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az Érintettek jogaira és szabadságaira nézve.

VII. Az Adatkezelés időtartama

7.1 A személyes adatok kezelésének időtartama Érintett kifejezett hozzájárulásának visszavonásig terjed. Amint az érintett jelzi Adatkezelő irányába, hogy adott időpontot követően a továbbiakban nem kíván Adatkezelőtől hírlevelet, marketing célú ajánlatokat kapni, abban az esetben Adatkezelő 3 munkanapon belül gondoskodik az érintett személyi adatainak törléséről. Érintett tudomásul veszi, hogy Adatkezelő személyes adatait köteles ennek ellenére tovább kezelni, ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés), a jogszabályban meghatározott határidőig. Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.

VIII. Rendelkezés személyes adatokkal

8.1 Személyes adatai kezeléséről Érintett Adatkezelőtől bármikor írásban tájékoztatást kérhet az info@cannabisfood.hu  elektronikus levélcímen. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az Érintett Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Érintett személyes adatait.

8.5 Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a tájékoztatáskérés kézhezvételtől számított 30 napon belül köteles díjmentesen válaszolni könnyen érthető, jól látható és jól olvasható formában. A tájékoztatást szabványosított ikonokkal is ki lehet egészíteni. Ha Érintett kérelme megalapozatlan, különösen ismétlődő jellegű, egyébként visszaélésszerű, Adatkezelő jogosult adminisztratív költséget felszámítani a tájékoztatás megadásáért.

8.6 Érintett bármikor kérelmezheti Adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

 1. Adatfeldolgozás

10.1 Adatkezelő jelenleg külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 1. Adattovábbítás lehetősége

10.1 Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős bírósági vagy hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt Adatkezelő nem vonható felelősségre.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

11.1 Érintett személyes adatának kezelése ellen tiltakozhat, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha Adatkezelő az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos képviselője Nagy Dávid, elérhetősége: info@cannabisfood.hu

11.2 Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha megítélése alapján az Adatkezelő a személyes adatait nem a jelen Szabályzattal, illetve a jogszabályokkal összhangban kezeli. A panaszt az alábbi szervhez lehet benyújtani:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: +36-1-391-1400, http://www.naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

11.3 Érintett jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint az 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen Személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét.

11.4 A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az Infotv. rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

XII. Egyéb rendelkezések

12.4 A Weboldalon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak a – személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag az Adatkezelő kifejezett, erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Menü